Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Krakowska Szkoła Suzuki prowadzona przez Magdalena Krzyżak-Türschmid Studio Muzyczne, ul. Marzycieli 20D/1 32-087 Zielonki.
2. Dane kontaktowe 
inspektora ochrony danych osobowych: Marcin Türschmid, tel. 501 638 750, turszmit@gmail.com.
3. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane b
ędą, na
podstawie odpowiednich przepisów prawa lub odr
ębnie zbieranych zgód, w celach:
• prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
• wydawania 
świadectw, legitymacji i zaświadczeń,
• prowadzenia bada
ń zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów,
• promocji szko
ły,
• udzia
łu w konkursach,
• udzia
łu w koncertach i imprezach kulturalnych
• organizacji wycieczek,
• ubezpieczenia,
• prowadzenia nauczania indywidualnego,
• kontaktów nauczyciel-rodzic,
• rekrutacji do naszej szko
ły na podstawie wyrażonej zgody;
4. O
dbiorcą Pani/Pana i dziecka danych osobowych będą:
• dyrektor,
• pracownicy administracji szkolnej,
• nauczyciele,
• inspektor ochrony danych osobowych,
• organizatorzy konkursów, koncertów i imprez kulturalnych,
• organizatorzy wycieczek,
• ubezpieczyciele,
• oraz uprawnione organy publiczne;
5. Dane osobowe s
ą przechowywane przez okres kształcenia i po zakończeniu okresu
kszta
łcenia przez czas nieokreślony do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów
bada
ń naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
6. Szko
ła może powierzać przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
• Biuro ksi
ęgowe Mejora Agnieszka Barnat, ul. Szymanowskiego 11/51 32-020 Wieliczka
• EULEO spó
łka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Bociana 22, 31-231 Kraków
• Fundacja Dzieci Suzuki, ul. Grzegórzecka 67H/3, 31-559 Kraków
• Fundacja Rozwoju Karate Tradycyjnego ul. Stara Wie
ś 1, 97-570 Stara Wieś
• Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila", ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków
• Centrum Konferencyjne Willa Decjusza
• Centrum Kongresowe ICE Kraków
7. Posiada Pani/Pan prawo dost
ępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wp
ływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofni
ęciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, i
ż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27.04.2016r.;
9. Dane osobowe nie podlegaj
ą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu